TYDZIEŃ II

 • 1. Czym jest apelacja i jakie wymogi formalne musi spełniać, aby została prawidłowo złożona? 

 •  

 • Apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów, wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

 

 • 2. Którego dnia upłynie termin na wniesienie apelacji przez stronę od wyroku sądu I instancji w postępowaniu cywilnym, przy założeniu, że wyrok został doręczony stronie w dniu 1 marca 2021 roku. 

 •  

 

 • Termin, w którym można wnieść apelację od wyroku Sądu I Instancji w procedurze karnej określono na 14 dni, zaś w procedurze cywilnej określono jako termin dwutygodniowy. Termin na wniesienie apelacji jest liczony od dnia doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem. W tym przypadku wyrok doręczono 1 marca, a termin na wniesienie apelacji minie 15 marca o godzinie 23:59 Według Kodeksu Cywilnego nie liczymy dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, termin zaś upłynie wraz z końcem ostatniego dnia - zwróć uwagę na art. 111 k.c. Również według Kodeksu Postępowania Karnego do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin.

 

 

 • 3. Który sąd będzie właściwym do rozpoznania sprawy apelacyjnej, przy założeniu, że sądem I instancji był sąd rejonowy?

 

 • Od wyroku sądu pierwszej instancji apelacja przysługuje do sądu drugiej instancji. Sądem właściwym do wniesienia apelacji od wyroku sądu rejonowego będzie sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego sądem właściwym będzie sąd apelacyjny.

 •  

 • 4. W jakich przypadkach może nastąpić odrzucenie apelacji przez sąd II instancji?

 •  

 • Za poprawną odpowiedź uznane zostanie przytoczenie treści art. 373 § 1 k.p.c. zgodnie z którym Sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.