TYDZIEŃ I

 •  1. Jaki sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy? 

 •  

 • Czyn zabroniony opisany w zadaniu kwalifikuje się jako kradzież mienia znacznej wartości (art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k.). Przestępstwo to wpisuje się w zakres spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy jako sąd pierwszej instancji, zgodnie z art. 25 § 1 pkt 2 k.p.k.

 •  

 • 2.W jakiej formie prowadzone powinno być postępowanie przygotowawcze w przypadku kradzieży o wartości 300 000 zł.? 

 •  

 • W tym przypadku postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone w formie śledztwa zgodnie z art. 309 pkt 1 k.p.k. 

 

 • 3. Kto prowadzić będzie postępowanie przygotowawcze (tj. policja czy prokurator)? 

 •  

 • Z racji, że postępowanie przygotowawcze będzie mieć formę śledztwa, to będzie je prowadził prokurator. Zgodnie z art. 311 k.p.k. Prokurator może powierzyć przeprowadzenia śledztwa Policji w całości lub w określonym zakresie.

 •  

 • 4. Czy opisana w tekście kradzież jest występkiem, czy zbrodnią?

 •  

 • Kradzież kubków o wartości przekraczającej 300 000 zł tj. kradzież mienia znacznej wartości jest zagrożona karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Według przepisów Kodeksu Karnego zbrodnia jest zagrożona karą pozbawienia wolności od lat 3. Przestępstwo, o którym myślał Andrzej Ciekawski będzie, więc występkiem.

 •