TYDZIEŃ III

 • 1. Opiszcie dokładnie, czym jest klauzula wykonalności wyroków i jak się ją uzyskuje.

 

 • Klauzula wykonalności jest aktem sądowym, który potwierdza wyrok sądowy i stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji. Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na orzeczeniu, w treści klauzuli zaznacza się, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Co do zasady sąd nadaje klauzulę wykonalności na wniosek strony. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do sądu, który wydał prawomocne orzeczenie. 

 •  

 • 2. W jaki sposób informuje się o przeprowadzaniu licytacji komorniczej? 

 

 • Licytację komorniczą ogłasza się przez obwieszczenie. Zarówno sąd, jak i komornik podają do wiadomości publicznej gdzie i kiedy odbędzie się licytacja. Zwyczajowo wiadomość o licytacji komorniczej publikuje się na stronie internetowej komornika, a także na stronie Krajowej Rady Komorniczej i w budynku właściwego sądu. Jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Obwieszczenie o licytacji doręcza się stronom i dozorcy zajętych ruchomości.

 •  

 • 3. Podajcie jaką nazwę nosi kwota, która stanowi gwarancję udziału w licytacji. Kiedy najpóźniej można wpłacić tę sumę?  

 •  

 • Kwota, którą należy zapłacić przed przystąpieniem do licytacji komorniczej to rękojmia, w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Trzeba ją złożyć najpóźniej na dzień przed zaplanowaną licytacją (art. 962 k.p.c.).

 •  

 • 4. Wskażcie, przy jakim sądzie wykonują swoje czynności komornicy: okręgowym czy rejonowym?

 •  

 • Komornik wykonuje swoje czynności przy sądzie rejonowym (art. 2 ustawy o komornikach sądowych).