TYDZIEŃ V

  • 1. Czy powołanie do spadku w tym przypadku będzie wynikało z testamentu, czy z ustawy? W tym celu należy przeanalizować ważność sporządzonego przez ciotkę testamentu na jednym z obrazów.

  •  

  • W podanym stanie faktycznym nastąpi dziedziczenie z testamentu. Dziedziczenie według kodeksu cywilnego wynika albo z testamentu, albo z ustawy. Dziedziczyć z ustawy można w momencie, kiedy spadkodawca nie pozostawił po sobie ważnego testamentu. W tym względzie niezbędne jest przeanalizowanie testamentu pozostawionego przez ciotkę malarza. Według przepisu Kodeksu Cywilnego testament można sporządzić własnoręcznie: “Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą”. Ciotka zapisała cały swój majątek malarzowi, sporządzając testament na obrazie w całości pismem ręcznym, podpisała i opatrzyła datą. Jest on ważny, ponieważ nie zachodzą przesłanki powodujące nieważność - w szczególności nie został on napisany pod wpływem groźby bratanka. Testament także nie został odwołany. Dodatkowo ciotka w chwili jego sporządzenia miała pełną zdolność do czynności prawnej i mogła sporządzić testament. 

  •  

  • 2. Kto będzie dziedziczył spadek po ciotce malarza? Wskażcie także, kiedy nastąpiło otwarcie spadku. 

  •  

  • Na podstawie testamentu od dziedziczenia zostali odsunięci krewni - w tym przypadku w szczególności matka cioci. Spadek po cioci uzyska bratanek, ponieważ tak wynika z ostatniej woli spadkodawcy. Matka cioci jest uprawniona do zachowku.

  • Momentem otwarcia spadku jest śmierć spadkodawcy, czyli w tym przypadku spadek otworzył się w momencie śmierci cioci.