TYDZIEŃ VI

 

  • 1. Przeanalizujcie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ustawie o prawach konsumentów. Czy studenci mogą dokonać zwrotu, mimo braku informacji o tym w regulaminie? 

  •  

  • Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej zawartej na odległość w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny, i bez konieczności ponoszenia za to kosztów (art. 27 ustawy o prawach konsumentów). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

  • Podkreślenia wymaga fakt, że jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumentów. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu to termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

     

  •  

  • 2. Czy studentom przysługuje zwrot pieniędzy za zwrócone książki w ramach odstąpienia od umowy? Jakie są terminy do wykonania odstąpienia od umowy zawartej na odległość? 

  •  

  • W opisanej sytuacji młodzieńcy mają prawo do zwrotu tych książek, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentów. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.