• 1. Czy Tomaszowi Rozrzutnemu przysługuje skarga na czynności komornika? W jakim terminie wnosi się taką skargę?
  Czy wniesienie skargi wstrzymuje postępowanie egzekucyjne?


 • Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności komornika. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się
  w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. (art.  767 k.p.c.)

 • Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności (art.  767^2 §  2 k.p.c.). 

 •  

 • 2.  W jakiej porze dnia można przeprowadzać czynności egzekucyjne? Czy Krzysztof Zabrał mógłby zająć telewizor pana Tomasza, gdyby przyjechał o godzinie 23:45?

 

 • Komornik może wykonywać czynności poza kancelarią komorniczą w dni robocze, w godzinach od siódmej do dwudziestej pierwszej. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub godzinach nocnych jest wymagana zgoda prezesa właściwego sądu rejonowego. Czynności komornika rozpoczęte przed godziną dwudziestą pierwszą mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez zgody prezesa właściwego sądu rejonowego jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do czynności prowadzonych w miejscu zamieszkania dłużnika, chyba że jest to również miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (art.  810 k.p.c.).

 •  

 • 3. Czy wykonując czynności egzekucyjne w przyszłości u pana Rozrzutnego, wiedząc, że pan Tomasz mógłby być pijany i agresywny, Krzysztof Zabrał może liczyć na udzielenie mu pomocy czy asysty?

 •  

 • W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika komornik dokonuje wyłącznie w asyście Policji  (art.  765 k.p.c.).

 •  

 • 4. Określcie, czy zachowanie pana Krzysztofa, kiedy mocno uderzył Złodziejaszka w kolano kijem golfowym, było zgodne z prawem? Czy mógł on bronić się kijem do golfa przeciwko włamywaczowi? Podaj nazwę i opisz kontratyp, którego przykład jest w zadaniu. 

 •  

 • Zachowanie komornika mieści się w ramach instytucji obrony koniecznej. Obrona konieczna należy do kontratypów wyłączających bezprawność, skutkiem czego Pan Krzysztof nie poniesie odpowiedzialności karnej. Znamiona do wykazania wyłączające bezprawność w postaci obrony koniecznej to: zamach i jego bezpośredniość i bezprawność, skierowanie zamachu na jakiekolwiek dobro prawnie chronione, odpieranie zamachu poprzez działanie motywowane odparciem zamachu i koniecznością obrony. Nie przekroczono granic obrony koniecznej ze względu na brak rażącego naruszenia granic w postaci np. zachowania nieadekwatnego nóż vs. pięści, gdyż w opisanym stanie zastosowano: kij golfowy vs nóż. Zatem nie przekroczono granic obrony koniecznej.

 

 

 

TYDZIEŃ VII